افتخارات کسب شده

 

 

 

 

مهدیون در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

  • کسب رتبه اول علمی مدارس شاهد پسرانه تهران
  • کسب بالاترین رتبه مسابقات فرهنگی وقرآنی مدارس شاهد
  • کسب رتبه برتر پایگاه مطالعات نوروزشهرتهران
  • %۱۰۰ قبولی درامتحانات نهایی خرداد
  • کسب رتبه کشوری جشنواره دریا (ساخت قایق باکنترل ازراه دور)
  • کسب رتبه برتر جشنواره مدارس خیرساز شهرتهران
  • برگزیده مدرسه سفیر سلامت تهران