درباره ما

مهدیون در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

کسب رتبه اول علمی مدارس شاهد پسرانه تهران

کسب بالاترین رتبه مسابقات فرهنگی وقرآنی مدارس شاهد

کسب رتبه برتر پایگاه مطالعات نوروزشهرتهران

%۱۰۰ قبولی درامتحانات نهایی خرداد

کسب رتبه کشوری جشنواره دریا (ساخت قایق باکنترل ازراه دور)

کسب رتبه برتر جشنواره مدارس خیرساز شهرتهران

برگزیده مدرسه سفیر سلامت تهران